Οργανωτική Δομή

Τα διοικητικά όργανα της κοινότητας όπως αυτά ορίζονται απο το καταστατικό, είναι τα παρακάτω:

  • Το Διοικητικό Συμβούλιο
  • Η Εξελεγκτική Επιτροπή

Το Διοικητικό Συμβούλιο αποτελεί το διοικητικό και εκτελεστικό όργανο της κοινότητας και την αντιπροσωπεύει στις αρχές. Αποτελείται απο εννέα μέλη:

  • Πρόεδρο
  • Αντιπρόεδρο
  • Γραμματέα Α
  • Γραμματέα Β
  • Ταμεία Α
  • Ταμεία Β
  • 3 Συμβούλους-Μέλη

Η Εξελεγκτική Επιτροπή είναι αρμόδια να ελέγχει την τήρηση του καταστατικού καθώς και τις αποφάσεις των γενικών συνελεύσεων απο τα όργανα της Κοινότητας. Κάνει έλεγχο των οικονομικών, της περιουσίας και κάθε εγγράφου η βιβλίου της Κοινότητας.

Για περισσότερες πληροφορίες ανατρέξτε στο καταστατικό της κοινότητας   Stadgar-Grekiska-Föreningen-Göteborg